Học lập trình C/C++ TỪ A – Z

600,000VNĐ 499,000VNĐ

Bạn sẽ học được gì

-Sử dụng thư viện STL thành thạo cũng như kĩ thuật lập trình hàm.
-Kiến thức lập trình để xây dựng phần mềm từ ý tưởng đến thành phẩm.
-Thành thạo ngôn ngữ C/C++ với các kiểu dữ liệu mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc..
-Biết sử dụng kỹ thuật đệ quy để giải quyết bài toán phức tạp.
-Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và gỡ lỗi (design, implement, test, and debug).
-Tự học thêm C++ hoặc học một ngôn ngữ khác khi đã có được căn bản vững